หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail   ติดต่อหน่วยงาน

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง:-

กองสาธารณสุข

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับ การควบคุมโรคการสุขาภิบาลอื่นๆตามแผนการสาธารณสุขและข้อบังคับตำบลการวางแผนการสาธารณสุขาประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับ สาธารณสุข งานเฝ้าระวังโรค งานเผยแพร่ฝึกอบรม การให้สุขศึกษาารจัดทำงบประมาณตามแผนงานสาธารณสุข งานด้านสิ่งแวดล้อม การให้บริหารสาธารณสุข การควบคุมการฆ่าสัตว์ จำหน่ายเนื้อสัตว์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น 5 งาน คือ

1. งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานสุขาภิบาลทั่วไป
 • งานสุขาภิบาลโรงงาน
 • งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ
 • งานอาชีวอนามัย
 • งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • งานส่งเสริม เผยแพร่กิจกรรมด้านการควบคุม
 • มลพิษและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • งานควบคุมมลพิษ
 • งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 • งานติดตามตรวจสอบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
 • งานธุรการประจำส่วนสาธารณสุข
 • งานจัดทำเอกสารประกอบฎีกาประจำส่วน
 • งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

2. งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานอนามัยชุมชน งานสาธารณสุขมูลฐาน
 • งานสุขศึกษา
 • งานควบคุมมาตรฐานอาหารน้ำ งานป้องกัน รักษา และบำบัดยาเสพติด
 • งานรักษาและพยาบาล
 • งานชันสูตรสาธารณสุข
 • งานเภสัชกรรม
 • งานทันตกรรม
 • งานสัตวแพทย์
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

3. งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ
 • งานควบคุมสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
 • งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
 • งานกำจัดมูลฝอยและน้ำเสีย
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

4. งานควบคุมโรค มีหน้าที่รับผิดชอบ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานเฝ้าระวังโรคระบาด
 • งานระบาดวิทยา
 • งานป้องกันและระงับโรคติดต่อนำโดยคน แมลง และสัตว์
 • งานเกี่ยวกับการป้องกันรักษาโรคเอดส์
 • งานจัดทำเสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง