หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail   ติดต่อหน่วยงาน

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง:-

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง

กองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นางวัชราภรณ์ ตองติดรัมย์

  ผู้อำนวยก่ารกองสวัสดิการและสังคม

  044-666074

 • thumbnail

  นางมะลิวัลย์ สืบเพ็ง

  นักพัฒนาชุมชน

  044-666074

 • thumbnail

  นางกมลทรรศน์ สราญบุรุษ

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

  044-666073

 • thumbnail

  รูปกลุ่มกองสวัสดิการ

  044-666074

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง