หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail   ติดต่อหน่วยงาน

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง:-

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง

สำนักปลัด

 • thumbnail

  นางพัทธนันท์ ศรีนวลจันทร์

  นักทรัพยากรบุคคล

  0848979248

 • thumbnail

  นางปภาวรินทร์ เชิญรัมย์

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  089-2806437

 • thumbnail

  นางพัชรินทร์ ฉวีนวล

  นักจัดการงานทั่วไป

  0882504251

 • thumbnail

  นางสาวประภาพร เจริญรัมย์

  นักประชาสัมพันธ์

  064-4166804

 • thumbnail

  นางสาวสุณิสา ศรีงาม

  เจ้าพนักงานธุรการ

  0644656176

 • thumbnail

  สิบเอกภัทรพล สกุลชัยยะ

  นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

  086-3954593

 • thumbnail

  นายนวพล สงวนรัมย์

  เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

  044-666073

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง