หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail   ติดต่อหน่วยงาน

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง:-

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง

หัวหน้าส่วนราชการ

 • thumbnail

  นายวิจักษ์ คันธะมาลย์

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง

  090-2621616

 • thumbnail

  นายวิโรจน์ ปลีนารัมย์

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  083-3840272

 • thumbnail

  นายวิโรจน์ ปลีนารัมย์

  รองปลัดอบต.รักษาราชการแทนผอ.กองคลัง

  083-3840272

 • thumbnail

  นางช่อบุปผา โจรสา

  ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

  086-2581801

 • thumbnail

  นายอาจ เชิญรัมย์

  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

  081-3213609

 • thumbnail

  นายอาจ เชิญรัมย์

  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตรรักษาราชแทนผอ.กองช่าง

  044-666074

 • thumbnail

  นางปภาวรินทร์ เชิญรัมย์

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

  089-2806437

 • thumbnail

  นางวัชราภรณ์ ตองติดรัมย์

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม

  063-4255689

 • thumbnail

  นางว้ชราภรณ์ ตองติดรัมย์

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคมรักษาราชแทนผู้อำนวยกองสาธารณสุขฯ

  063-4255689

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง