หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง:-

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายดิเรก ลิมาภิรักษ์

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง

  081-7603102

 • thumbnail

  นายเสงี่ยม ยืนสุข

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง คนที่ 1

  091-0164341

 • thumbnail

  นายธวัชชัย ทาหนองบัว

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทองคนที่ 2

  081-9676110

 • thumbnail

  นายสมยศ สราญบุรุษ

  เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง

  087-4425553

หัวหน้าส่วนราชการ

 • thumbnail

  นายสนอง สุดชนะ

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  063-2695297

 • thumbnail

  นายวิโรจน์ ปลีนารัมย์

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  083-3840272

 • thumbnail

  นางช่อบุปผา โจรสา

  ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

  086-2581801

 • thumbnail

  นายมงคล อุปจันทร์

  หัวหน้าสำนักปลัด

  081-6007065

 • thumbnail

  นายสนอง สุดชนะ

  รักษาราชการแทนผอ.กองสาธารณสุขฯ

  081-6007065

 • thumbnail

  นายอาจ เชิญรัมย์

  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

  081-3213609

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง